תקנון תחרות פייסבוק-  פעילות השקה – פוליז בע”מ 

הגדרות:

“החברה”: פוליז בע”מ 
“עמוד התחרות”: פרסום (“פוסט”) שיועלה אל הרשת החברתית “פייסבוק” (Facebook), המאפשר העלאת תגובה תחת פוסט הפעילות:https://www.facebook.com/pulliezmydailyspcks
“המארגנת”: החברה או מי מטעמה.
“תחרות”: תחרות נושאת פרסים ואשר תקנון זה הוא תקנונה.
“גולש” או “משתתף”: אדם מעל גיל 18, אשר הינו אזרח ישראל ו/או תושב ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהיה תקף עפ”י כל דין, שלו חשבון פייסבוק פעיל, אשר הזין את הפרטים האישיים שנדרש למלא, כשכל הפרטים שמסר נכונים, ואשר עמד בתנאים המפורטים בתקנון זה.

ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי החברה ועל עובדי החברות הקשורות בה, לרבות בני משפחותיהם, והם לא יהיו זכאים לפרס/ים גם במקרה שהשתתפו וזכו בניגוד לאמור לעיל. לעניין סעיף זה- “בן משפחה”– בן זוג, הורה, ילד, אח/ות.

“פרס/ים”: כמפורט בסעיף 3 לתקנון זה.
“תקופת התחרות”: מה- 18/8/2020 בשעה 10:00 ועד ה: 25/08/2020בשעה 00:00.

התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים לבין החברה, והשתתפות בתחרות מהווה ומבטאת הסכמה מלאה של המשתתפים לכל תנאי תקנון זה. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי להשתתף בתחרות.

1.     התחרות

1.1.  במסגרת התחרות יוזמנו הגולשים להיכנס לדף הפייסבוק של מוצר החברה בשם ‘פוליז’.

1.2.  על הגולשים להעלות תגובה מתחת לפוסט הפעילות שהינה – תמונה של יצירה כלשהי העשויה מגרביים בודדים ( ללא “בן זוג”), כאשר הגולשים מתבקשים להעלות תמונה שהינה יצירתית, מקורית, משעשעת הקשור לכמות הגרביים הבודדים בכל בית. 3 התמונות היצירתיות ביותר יזכו את הזוכים בפרסים. הפרס הגדול ביותר הינו 4 חבילות פוליז (כל קופסה מכילה 28 זוגות גרביים)  . הפרסים המשניים הינם 2 חבילות פוליז

1.3.  המשתתפים מתחייבים בזאת כי כל תגובה ו/או חומר אחר שפורסם ו/או נשלח ו/או הועלה על ידם לעמוד התחרות, יהיה הולם ולא יפגע בכל זכות של אדם אחר, לרבות בזכויות קניין רוחני. המשתתפים לא יעלו לעמוד התחרות כל חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע ו/או פוגע בפרטיות ו/או בשמו הטוב של אדם ו/או של המארגנת, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל ו/או חומר אשר עלול לפגוע ו/או להטריד משתתפים אחרים. המשתתפים לא יפרסמו/או יעלו לעמוד התחרות כל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור ו/או העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כדין. המשתתפים לא יאספו ו/או יחשפו נתונים על משתתפים אחרים ולא יספקו מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן המשתתפים לא יעלו לעמוד התחרות חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהגו בכל דרך העלולה לגרום למארגנת נזקים.

1.4.  המארגנת רשאית להסיר כל חומר אשר אינו תואם את המפורט לעיל ו/או כל חומר אשר לדעת המארגנת אינו חומר הולם ו/או אשר עשוי לפגוע אם בעקיפין או במישרין במארגנת ו/או במשתתפי התחרות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של המארגנת וללא מתן הודעה מראש.

1.5.מפעילת התחרות יכולה להכריז על מועד מוקדם יותר של סיום התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

1.6 המשתתפים צריכים להיות אנשים אמיתיים ולנהוג בצורה סבירה בהתאם לנסיבות ולרוח התחרות. 

1.7מפעילת התחרות שומרת על זכותה לפסול מועמד לזכייה או לבטל את כל התחרות במקרה של חשש לשימוש בכלים אוטומטיים ו/או מכל סיבה אחרת.

1.8 למען הסדר הטוב, וכדי למנוע ניצול לרעה של הפעילות, מפעילת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפעילות ללא הודעה מוקדמת ו/או לפסול השתתפות או זכאות לזכייה של כל משתתף מכל סיבה שהיא ללא הסבר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, גם במידה וכבר קיבל/ה הודעה על זכייה.

1.9מפעילת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לבחור מספר זוכים לטעמה.

2.     הזכייה בתחרות ופרסי הזכייה

2.1.   עם תום תקופת התחרות יבחר צוות השופטים, כהגדרת ולהלן, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, את התמונה היצירתית ו/או המקורית ו/או המשעשעת ו/או המרגשת ביותר מבין כלל התגובות (קרי; התמונות) שהועלו על ידי המשתתפים לעמוד התחרות מתחת לתמונה השבועית, כתגובה שתעניק לכותב שלה את הזכייה השבועית.  

“צוותה שופטים” – צוות אשר יורכב מאנשי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי שלהחברה.

2.2.  בסה”כ ייבחרו על ידי צוות השופטים 4 שיזכו לקבל פרס אחד כל אחד.

3.     הפרס:

3.1.  כלאחד מ 2 הזוכים הראשונים יזכה לקבל במשלוח את הפרס כדלקמן : 4 (ארבע)  חבילות פוליז ( שני מארזי בוגרים ושני מארזי ילדים, כל קופסה מכילה 28 זוגות גרביים)

3.2 כל אחד מ 2 הזוכים במקום השלישי והרביעי יקבלו 2 ( שתי)   חבילות פוליז (כל קופסה מכילה 28 זוגות גרביים).

4.     יצירת קשר עם הזוכים

4.1.  כל הודעה לזוכים בקשר לתחרות תימסר על ידי המארגנת באמצעות תיבת ההודעות הפרטית בפייסבוק.

4.2.  לאחר בחירת הזוכה, תפרסם המארגנת הודעה על גבי עמוד התחרות שבו ייכלל שם הזוכה. הזוכה יוזמן לשלוח למארגנת התחרות הודעה פרטים לשם תיאום העברת הפרס, באמצעות תיבת ההודעות האישית בפייסבוק (להלן: “הודעת הזכייה”).

4.3.  בהודעת הזכייה, יתבקש הזוכה להשיב לחברה הודעת תשובה אשר תכלול את הפרטים הבאים: שם פרטי ומשפחה בעברית, מספר טלפון, כתובת למשלוח הפרס, לרבות מיקוד.

4.4.  במידה והזוכה לא ישיב על הודעת הזכייה בתוך 48 שעות ממועד פרסום הודעת הזכייה ו/או לא יהיה זמין במספר טלפון שמסר בהודעת התשובה להודעת הזכייה ליצירת קשר טלפוני, בתוך 24 שעות מהמועד שבו שלח את מספר הטלפון שלו למארגנת , יעבור הפרס זוכה חלופי שייבחר על ידי צוות השופטים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

5.     תקופת התחרות

5.1.  המארגנת רשאית להאריך או לקצר את תקופת התחרות ו/או כל אחד מסבבי התחרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת באמצעות הודעה אשר תתפרסם בעמוד התחרות.

5.2.  בנוסף על האמור לעיל, מובהר, כי המארגנת תהא רשאית להאריך את תקופת התחרות, לרבות באופן בו במהלך התקופה הנוספת לא יחולקו פרסים, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המארגנת ובהתאם להודעה שתפורסם בנושא.

6.     סייגים לזכייה

6.1.  המארגנת רשאית בכל שלב שהוא, לרבות לאחר זכייה משתתף כלשהו, להחליט על פסילתו של משתתף אשר פעל, על פי שיקול דעתה הבלעדי של המארגנת , באופן שאינו כשרו/או ראוי ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה, ולמנוע מגולש כאמור להשתתף בתחרות ו/או לפסול את זכייתו.

6.2.  במקרה של פסילת ו/או ביטול זכייתו של משתתף בתחרות, מכל סיבה שהיא ובין השאר מן הסיבות המנויות במסגרת תקנון זה, יחויב המשתתף שזכייתו נפסלה ו/או בוטלה כאמור בהחזר הפרס ו/או שוויו הכספי לחברה, כל זאת, מבלי שאותו המשתתף יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כלשהו.

7.     הוראות כלליות

7.1.  המארגנת שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן תקנון זה בכל עת. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין התקנון שבדף הפייסבוק של שבעמוד התחרות ו/או כל פרסום אחר שנעשה בקשר עם התחרות, בכתב או בע”פ, הריש התקנון שבדף הפייסבוק שבעמוד התחרות יגבר לכל דבר ועניין ומחובת כל משתתף להתעדכן מפעם לפעם בדף האמור.

7.2.   החברה רשאית לשנות את מבנה התחרות, תוכנה, נהליה, תקופתה, מועדים לפיה, וכן את הפרסים שבה, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת. הודעה על שינוי פרטי התחרות תפורסם בעמוד התחרות ומחובת כל משתתף להתעדכן מפעם לפעם בדף האמור.

7.3.  בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד. האמור בלשון יחיד או זכר כולל מתייחס גם לנקבה ו/או רבים.

7.4.  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי המשתתפים בתחרות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתפים לבין החברה.

7.5.  בהשתתפות ובתחרות שנערכת על פי תקנון זה, מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף בתחרות, כי קרא תקנון זה וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו.

7.6.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהתחרות או את התחרות כולה על פי שיקול דעתה, לרבות במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש מניעה או הפרעה, אשר יש בה כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת להשתתף בתחרות.

7.7.  המשתתף מצהיר כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד’, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, וכיו”ב אירועים שאינם תלויים בחברה, לא יחשב כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

7.8.  המשתתף, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי תחרות זו, הנערכת בהתאם לתקנון זה, משלבת מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו כבר עם השתתפותו בתחרות, ומאחר ויתכן כי בשל מורכבותה הלוגיסטית של התחרות ועל אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף בתחרותו/או לממש את זכייתו, והמשתתף מסכים לפטור את החברה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בשל כך.

7.9.     החברה שומרת לעצמה את הזכות לחלק הטבות ו/או פרסים אחרים, בהתאם לשיקול דעתה.

7.10. כל משתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי זכייה בפרסים לפי תחרות זה עשויה להיות מסוקרת ו/או מפורסמת ו/או מצולמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתרי אינטרנט וכיו”ב, וכי בהשתתפותו בתחרות מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ו/או תמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה והוא מוותר עלכל זכות מכל סוג שהוא בקשר לכך.

7.11. כל משתתף בתחרות, ייחשב כמסכים לאמור בתקנון זה והוא פוטר את המארגנת וכל מי מטעמה מכל אחריות הקשורה בתחרות ו/או בניהולה לרבות לעניין קביעת הזוכים. המארגנת וכל מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בתחרות, ניהולה, תוצאותיה, הפרסים שיוענקו במסגרתה ו/או כל הכרוך בכך.

7.12. המשתתפים פוטרים בזאת את המארגנת באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו ו/או ייגרמו כתוצאה מהשתתפות בתחרות ו/או מזכייה בפרסים ומימושם.

7.13. ההשתתפות בתחרות על כל הכרוך בה הנה באחריותו הבלעדית של המשתתף. המשתתף ו/או הרוצה להשתתף בתחרות מצהיר ומסכים בזאת כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו בתחרות הנה לצורכי שעשוע בלבד – וכי הכרעת המארגנת  בכל עניין הקשור בתחרות הנה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת, כי יתכן שיפלו טעויות, לרבות טעות בשיקול דעת, בניהול התחרות, וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו ו/או אי השתתפותו בתחרות, כמו גם זכייה או אי זכייה בפרס כלשהו, עילה לכל תביעה או טענה או דרישה.

7.14. המארגנת לא תישא באחריות לכל פגיעה מכל מין ו/או סוג שהוא ו/או לכל הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר או סודות מסחריים בקשר עם העלאת תכנים על ידי המשתתפים בתחרות, והאחריות כול החלה על המשתתפים בתחרות באופן בלעדי.

7.15. הפרסים עצמם הינם באחריותם הבלעדית של הספקים/יבואנים/יצרנים, לפי העניין. מובהר, כי המארגנת לא תישא בכל אחריות לאיכותם ולטיבם של הפרסים ולכל תקלה, אבדן ו/או כל נזק שעשוי להיגרם לזוכי התחרות ו/או למי מטעמם.

7.16. תשלום כל מס אשר יחול על הזכייה, אם וככל שיחול, ישולם על ידי הזוכה.

7.17. זוכה שלא יוכל לממש את הפרס שלו מכל סיבה שהיא לא יהיה זכאי לקבל פיצוי ו/ או פרס חלופי וכן יהיה מנוע מלהעלות כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בנוגע למימוש הפרס.

7.18. מובהר בזאת, כי אין הגבלה על מספר הפעמים שניתן להשתתף תחרות, אולם במסגרת התחרות כולה, כל גולש עשוי לזכות בפרס אחד ויחיד. אין כפל זכיות.

7.19.  מובהר, כי לא ניתן יהיה לערער על תוצאות התחרות וקביעתה של המארגנת לגבי זהות הזוכים בתחרות תהא סופית ומוחלטת.

7.20. רק קבלת הודעה אישית בכתב על ידי המארגנת לזוכה תהוו האישור זכייה לצורך קבלת פרס.

7.21. המארגנת ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות ולא יחויבו בכל חובה שהיא במידה ותופסק ו/או לא חלה התחרות, מכל סיבה שהיא, לרבות סיום התחרות על ידי אתר פייסבוק.

7.22. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, המארגנת תהא רשאית לא למסור את הפרסים לידי מי שזכייתו התאפשרה  תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המבצע באופן אחר כלשהו, ו/או שפעל באמצעים שאינם כשרים וראויים, גם אם היה זוכה אף ללא המעשה הנ”ל.

7.23. התחרות אינה מאורגנת על ידי הרשת החברתית ‘פייסבוק’ והיא אינה קשורה אליה.

8.     שמירת פרטיות

המארגנת תשמור על פרטיות הגולשים והמשתתפים ולא תמסור פרטים מזהים אודות הגולשים והמשתתפים למי שאינו מורשה לכך עפ”י דין, למעט פרטים ומידע פומבי שפורסם ע”י המשתתפים עצמם.

9.     סמכות שיפוט והדין החל

על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בירושלים- בלבד.